Electronic library of Ukrainian
Literature ELUL Logo Ukrainian Studies

Іван Нечуй-Левицький

Українство на літературних позвах

з Московщиною


Культурологічні трактати

Упорядкування Михайла Чорнопиского


Obkladynka

ЗМІСТ

 
Михайло Чорнопиский. Баштовий української націїФормат PDF
Органи російських партійФормат PDF
Непотрібність великоруської літератури
для України і для слов'янщини
(Сьогочасне літературне прямування)
Частина першаФормат PDF
Частина другаФормат PDF
Українство на літературних позвах з Московщиною 
Частина першаФормат PDF
Частина другаФормат PDF
Частина третяФормат PDF
Частина четвертаФормат PDF
Частина п'ятаФормат PDF
Частина шостаФормат PDF
КоментарФормат PDF

 


 

Літературно-художнє видання
Іван Нечуй-Левицький
Українство на літературних позвах з Московщиною
Культурологічні трактати

Упорядкування Чорнопиского Михайла
Публікується в редакції упорядника
Художній редактор Л.Прийма
Технічний редактор В.Франчук
Коректор Є.Русин

Здано на складання 15.09.98. Підписано до друку 20.10.98
Формат 84х108/32. Папір офсетн. № 1. Гарнітура Times
Офсетний друк. Умов. друк. арк. 13,44. Умов. фарбовідб. 13,65
Обл.-вид. арк. 18,02. Тираж 1000 пр. Замовлення № 2659
Видавництво "Каменяр", 290000 Львів, Підвальна, 3
ЗАТ "Друкарня", 264940 м. Володимир-Волинський, вул. Генерала Шухевича, 74

Примітка упорядника:
Цей збірник укладений до 160-річчя І.Нечуя-Левицького у вересні 1998 року, фактично випущений у світ у січні 2000 р., але з датою на титулі "1998".